I.                        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. Szolgáltató adatai

 

A Társaság cégneve:                            Prime Home Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:                        Prime Home Kft.

Székhely és levelezési cím:                   1132 Budapest, Visegrádi utca 82/B. E. lház. földszint 5.

E-mail cím:                                          info@primehome.hu

Telefonszám:                                        +36 70 419 0888

Cégjegyzékszám:                                 Cg. 01-09-981047

Nyilvántartó bíróság megnevezése:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                             23845785-2-41

 

 1. Alapvető rendelkezések

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Prime Home Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató vagy Prime Home), és a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a a Felek között létrejö

 

 1. A Felek között a Prime Home által értékesített termék (a továbbiakban: Termék) értékesítésére vonatkozó Szolgáltatói ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) Ügyfél általi elfogadásával, a konkrét megrendelésre vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) mindkét fél általi aláírásával jön létre jogviszony, mely alapján a Prime Home a megrendelt Termék értékesítésére és Ügyfél részére történő átadására, Ügyfél pedig a Termék ellenértékének megfizetésére vállal kötelezettsé Szolgáltató a Termékek tekintetében az Ajánlatban szereplő eltérő rendelkezés hiányában 5 napos ajánlati kötöttséget vállal, amely határidő az Ajánlat hatályosulásának napján veszi kezdetét. Az Ajánlat azon a napon válik hatályossá, amikor az Ajánlatot tartalmazó e-mail Szolgáltató által elküldésre kerül, függetlenül attól, hogy az Ajánlathoz az Ügyfél mikor fér hozzá.

 

 1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 1. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő hivatalos weboldalon: www.primehome.hu

 

 1. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésre a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit, kell alkalmazni.

 

 1. A Felek kifejezetten elfogadják, hogy az elektronikus levelezés (e-mail) formája megfelel a Felek közötti hivatalos kommunikáció A közvetített információk hosszú távú tárolása mindkét fél felelőssége. Az Ügyfél e-mail cím változásából és bármely egyéb technikai hibákból adódó károkért a Prime Home felelősséget nem vállal. Ezen változásokról /működési hibákról az Ügyfélnek a Prime Home-ot lehetőség szerint haladéktalanul értesítenie kell.

 

 1. A Felek jogviszonyára irányadó legfontosabb jogszabályok a következők:

 

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól ( rendelet)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogyvéd. tv.)
 • évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről.

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF 2022. január 31. napjától hatályos és visszavonásig érvé A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfelet a hivatalos weboldalon keresztül tájékoztatja.

 

 1. Ügyfél a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő Szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatá

 

 1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a vásárláskor megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges vásárlással kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.Ügyfél felelős továbbá azért, hogy olyan email címet adjon meg a Prime Home részére, amely tekintetében rendelkezni jogosult.

 

 1. A Szolgáltató jótállása kizárólag a Szolgáltató által értékesített Termékekre vonatkozik.

 

 1. Szolgáltató szóban és a Termékre vonatkozó írásbeli Ajánlatában tájékoztatja Ügyfelet valamely Termék lényeges tulajdonságairól, jellemzőiről azzal, hogy a Termék részletes, tényleges tulajdonságait a Szerződés, illetve az annak mellékletét képező tervrajz tartalmazza. A Termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a Termékhez mellé

 

 1. A weboldalon található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotó Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek az adatlapon szereplő méretben rendelhetőek meg.

 

 1. A Termék vételárát minden esetben a Szerződés tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és összeszerelés költségé

 

 1. Szolgáltató a megrendelhető Termékek árainak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a Szerződés létrejötte és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mó

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 • A weboldalon megjelenített Termékek kizárólag a Szolgáltató bemutatótermében a 1132 Budapest, Visegrádi utca 82/B. E. lház. földszint 5. alatt, nyitva tartási időben rendelhetőek meg.

 

 • A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek a weboldalon. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a Termék tényleges színe, mintázata közötti különbözőség miatt.

 

 • A Termék részletes tényleges tulajdonságait a Termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató által forgalmazott Termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a Szolgáltató a Termékhez mellé Amennyiben az Ügyfél nem kapja kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt a Terméket használatba venné – jelezni köteles a Szolgáltatónak, melyet követően Szolgáltató a hiányosságot haladéktalanul pótolja.

 

 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon felültüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, még a megrendelés kifejezett elfogadása esetén sem. Ilyen esetekben Szolgáltató felajánlja a Termék helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékátóÜgyfél ezen elállási jogával indokolás nélkül élhet. Hibás ár alatt a Szolgáltató kizárólag azon eseteket érti, amikor a Termékek közismert, általánosan elfogadott áránál nyilvánvalóan (azaz legalább 3 számjeggyel) több vagy kevesebb (pl.: 12,99 Ft, vagy 12.990.000 Ft), vagy nyilvánvalóan hibás “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár szerepel a Weboldalon.

 

 • A Termékek ára a Szerződésben a Felek által elfogadott pénznemben kerül Ügyfél által megfizeté

 

 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfelet az akció feltételeiről és annak pontos időtartamáró

 

 1. Rendelés menete

 

 • Fizetési módok:

Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • készpénz;
 • bankkártyás fizetés;
 • előre fizetés bankszámlára utalva;
 • bankszámlára befizeté
  • Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, hogy – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Termékek megrendelése esetén 50% előleg megfizetése szüksé A Termékekre vonatkozó szállítási határidő minden esetben az előleg megfizetésének napjától számítandó. Az előleg megfizetésre nyitva álló határidő sikertelen leteltét követően a Felek közötti Szerződés automatikusan hatályát veszíti. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Termékek vételárának rendezése kizárólag azonos módon történhet, az előleg és a vételár hátralék megfizetése esetén eltérő fizetési mód nem alkalmazható.

 

 • Az előleg(ek)ről a Szolgáltató előlegszámlá(ka)t, a teljesítésről végszámlát állít ki, melyet elektronikusan vagy papír formában küld meg az Ügyfélnek, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított számlaké Lakás-kiegészítő esetében előleg alkalmazásának hiányában csak a teljesítésről kerül kiállításra számla.

 

 • Amennyiben Ügyfél a megfizetett előleg(ek)et meghaladó vételárhátralékot legkésőbb a Termék kiszállításakor utánvéttel nem fizeti meg (bontó feltétel) a Felek között létrejött Szerződés megszűnik, és a megfizetett előleg(ek)et a Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

 

 • Amennyiben a weboldalon bármely hiba vagy hiányosság lép fel a Termék tulajdonságainak leírása, szállítási költségek vagy egyéb adatok tekintetében, úgy Szolgáltató fenntartja a jogot ezen adatok javítására. Ilyen esetekben  Szolgáltató a hiba vagy hiányosság felismerését követően azonnal tájékoztatja az Ügyfelet a javított adatokró Szolgáltató ilyen esetekben nem köteles a Terméket a hibás vagy hiányos adatok alapján szállítani, hanem felajánlhatja a helyes adatok szerint történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indoklás nélkül megilleti.

 

 • Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre az Ajánlat elfogadásának idején, illetve a Termék nem beszerezhető az Ajánlatban feltüntetett időtartamon belül, vagy a megrendelés egyéb okból nem teljesíthető, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, mely esetben szerződéskötés nem történik a Felek közö

 

 • Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, hogy a Termék egyedi méretezésével, egyedi textil borításával kapcsolatban felléphetnek az alábbi, a Termék rendeltetésszerű és mindennapi használatával, valamint a választott textília egyedi tulajdonságaival összefüggő használati jellemzők, melyek nem minősülnek hibának (pl. apró gyűrődések). Erre tekintettel Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi tulajdonságokból eredő, hibának nem tekinthető elváltozások tekintetében Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és jótállási igényt nem tud érvényesítni.

 

 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Termék egyedi tervezés alapján, egyedileg gyártott, az Ügyfél által kiválasztott textillel bevont, és paraméterekkel rendelkező használati termé A Termék kiválasztása során leegyeztetett paraméterek és a szállíthatóság miatt a bútor szegmentálható részekből áll, melyeket egymáshoz illesztve kapjuk meg a készterméket. A szerkezeti osztások alkalmazása magában hordozza, hogy a bútoron lévő párnázati osztások és szerkezeti osztások esztétikai kivitele minimális mértékben eltérhet egymástól, de az egyes részek komfortfokozata, és kivitelezése minden esetben egyforma, látvány és rendeltetésszerű használat szempontjából is.

 

 • A Termék használata során a textil borításon kis mértékben apró gyűrések, ráncok, hajtások alakulhatnak ki az ülőfelületek, valamint a párnák sarkainá

 

 • A Termék textil borítása a mindennapi használat során hosszú távon fokozatosan veszíthet rugalmasságából és kopásállósága csö Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy a Prime Home kínálatában eltérő tulajdonságú textilek szerepelnek, ezért az Ügyfél által akár a vásárlás során, akár azt követően az esetleges kijavítás keretében választott textil a Terméken egyedi jellemzőket mutathat.

 

 • A Termék puha párnázatára tekintettel a párnák és az ülőfelületek illeszkedése csekély mértékben eltérhet az egyes ülőfelület osztások esetében, ha a termék így is megfelel az elvárt látvány iránti igé

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítése, Számlázás

 

 • Felek a megrendelés teljesítésének határidejében a Szerződésben állapodnak meg.

 

 • A teljesítés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a Szolgáltató az Ügyfél vagy az Ügyfél által megbízott szállító cég részére a Szolgáltató székhelyén átadja a Terméket vagy amikor a Termék átadása az Ügyfél részére lehetővé válik, amelyik a korábbi idő

 

 • A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Termékekkel kapcsolatos szállítási szolgáltatásokat nem vé A megrendelt Terméke(ke)t Ügyfél szállítmányozó cég  igénybevételével szállíttathatja el Szolgáltató székhelyéről nyitvatartási időben. Szolgáltató az általa ajánlott vagy Ügyfél által igénybe vett szállító cég teljesítéséért semmiféle felelősséget nem válla. Nyitvatartási időn belül előzetesen egyeztetett időpontban választható személyes átvétel is.

 

 • Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Termékek átvételét követően a teljesítéssel kapcsolatos kifogást – a rendeltetésszerű használatból eredő szavatossági vagy jótállási igények, valamint a nyilvánvaló gyártási hibák kivételével – nem fogad el, ezért átvételt megelőzően minden esetben javasolja a Termékek csomagolásának átnézésé Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a Terméket tartalmazó csomagnak még a Szolgáltató jelenlétében történő felnyitása, a Termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. Szolgáltatót a Termékek átvételét követően a szállítás vagy összeszerelés során fellépő károk tekintetében semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • A megrendelt Termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat a számla ellenében a bútorszállító kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni.

 

 • A bútorszállító a Terméke(ke)t az Ügyféllel egyeztetett határidőn belül szállítja ki. A Szolgáltató a bútorszállító előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.

 

 • Amennyiben a már létrejött szerződések tekintetében olyan változás áll be, amely a Termék szállítási határidejére vonatkozó lényeges információt érint (pl. a Termék szállítási határideje meghosszabbodott) , úgy Szolgáltató a nemzetközi ellátási láncok zavarára vonatkozó alapos okkal fenntartja a jogot a szerződés módosítására a szállítási határidő tekinteté Ilyen esetekben  Szolgáltató a szállítási határidőben történt változás felismerését követően azonnal tájékoztatja az Ügyfelet a az új szállítási határidőről. Ügyfelet ilyen esetekben megilleti az elállási joga, melyről Szolgáltató őt e-mail üzenetben értesíti, azzal, hogy amennyiben elállási jogával az Ügyfél nem kíván élni, úgy Szolgáltató a Terméket a megváltozott adatok alapján szállítja le az Ügyfél számára.
 • Amennyiben Ügyfél a megrendelt árut fogadni nem tudja vagy nem veszi át, úgy Szolgáltató az árut 1 hétig díjmentesen tárolja. Az 1 hét leteltét követően Szolgáltató a tárolásért bruttó 5.000 Ft/hét díjat számol fel.

 

 1. Jótállás, szavatosság

 

Kellékszavatosság

 

 • Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

 

Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 • Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél a kellékszavatossági igényét?

 

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

 • Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 • Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél a termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja az Ügyfél. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.

 

 • A Szolgáltató milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A Szolgáltató mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhíjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

Jótállás

 

 • Milyen esetben élhet az Ügyfél a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

 

 • Ügyfelet milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A Kormány rendeletben meghatározott kötelező jótállás időtartamát az alábbi táblázat tartalmazza. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe úgy a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Eladási ár

Jótállási idő

10.000 forinttól 100.000 forintig terjedő eladási árig:

1 év

100.000 forintot meghaladó, de legfeljebb 250.000 forintos eladási árig:

2 év

250.000 forint feletti eladási ár esetén:

3 év

 

 

 

 • Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 • Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 • Továbbá nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás vagy elemi kár, természeti csapás okozta.

 

 • Amennyiben Ügyfél a szavatossági jogok gyakorlása körében a kicserélés vagy kijavítás jogával él, úgy azt köteles a Szolgáltatónak jelezni, melyet követően Szolgáltató az Ügyfél számára alkalmas napon szállítót küld az Ügyfél által megjelölt címre, aki a cserével vagy kijavítással érintett terméke(ke)t visszajuttatja a Szolgáltató részé Szolgáltató ezt követően megvizsgálja a terméket és értesíti az Ügyfelet a csere vagy kijavítás várható határidejéről. A termékkel kapcsolatos szavatossági jogok gyakorlásának a feltétele csere vagy kijavítás esetén, hogy a Terméket és minden tartozékát Ügyfél hiánytalanul visszaküldje a Szolgáltató részére. A termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató viseli, azonban a javítás időtartamára Szolgáltató csere Terméket nem biztosít.

 

 • Amennyiben a kötelező jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató a Terméket 30 (harminc) napon belül kicseré Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató az Ügyfél által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni

 

 • Ügyfél a jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti. Szolgáltató a Termékre vonatkozó jótállási jegyet papír/elekrotnikus formában bocsájtja az Ügyfél rendelkezésére a Termék átvételét követő napon.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében

 

 • Ügyfél és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

 • Az Ügyfél kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

 • A Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

 • Ha a Szolgáltató az Ügyfél szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni az Ü

 

 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 • A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvé

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem é

 

 • Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 • Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 • Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

 • A Prime Home weboldala olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelőssé

 

 • Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelőssé

 

 • Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltató Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 • A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 • A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedé A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosítható

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

 • A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@primehome.hu e-mail vagy a 1132 Budapest, Visegrádi utca 82/B. E. lház. földszint 5. levelezési címen közölheti Szolgáltató

 

 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató köteles megindokolni. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 • Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számá

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.

 

 • Békéltető testület

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488 2131

Fax száma: (1) 488 2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

 

 • Bírósági eljárás

 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

Budapest, 2022. január 31.