A PRIME HOME KFT. ÜGYFELEIT ÉS SZERZŐDŐ PARTNEREIT ÉRINTŐ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Hatályos: 2023. november 01. napjától

 

 1. BEVEZETÉS

A PRIME HOME KFT. az adatok kezelésével összefüggésben ezen adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja ügyfeleit, szerződő partnereit (ezek kapcsolattartóit) (továbbiakban együttesen: Érintett vagy Érintettek)  az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Tájékoztató 2023. november 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
  • Adatkezelő: adatkezelőnek minősül az a cég, amely az adatkezelés célját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos lényegi elemeket önállóan vagy egy másik céggel közösen határozza meg.

A Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok és Érintettek vonatkozásában az adatkezelő a PRIME HOME KFT. (1034 Budapest, Bécsi út 111-113. Fsz., Cg. 01-09-981047, adószám: 23845785-2-41) (PRIME HOME)

Adatkezelő elérhetőségei

Postacím: 1034 Budapest, Bécsi út 111-113. Fsz.

E-mail címe: info@primehome.hu

Honlapja: www.primehome.hu

 • A PRIME HOME adatkezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 • Érintett(ek): A jelen Tájékoztató szempontjából személyes adatkezeléssel érintett személyek a PRIME HOME ügyfelei, szerződő partnerei (ezek kapcsolattartói).

Ügyfél: A PRIME HOME-el jogviszonyban nem álló olyan természetes személyek, akikkel kapcsolatban a PRIME HOME adatokat kezel, így például a bútorszalonba betérő érdeklődők, azon személyek, akik személyesen vagy a weboldalon keresztül árajánlatot kérnek a PRIME HOME-tól.  

Szerződő partner: A PRIME HOME-el szerződéses viszonyban álló természetes személyek és jogi személyek természetes személy kapcsolattartói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai. 

 • A PRIME HOME elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A PRIME HOME kijelenti, hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyiségi jogait.

A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseivel összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A PRIME HOME adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a Tájékoztató mindenkor érvényes verziója – annak mellékleteivel együtt – folyamatosan elérhető a https://www.primehome.hu címen.

A PRIME HOME fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti az Érintetteket weboldalán keresztül.

 • AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A PRIME HOME által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és idejét az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

A személyes adatok kezelésének célja

Adatkezeléssel érintett személyes adat

A személyes adatkezelés jogalapja

A személyes adatkezelés időtartama

Kapcsolattartás Ügyfelekkel

Ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma

Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdése a.) pontja szerinti hozzájárulása

Az adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában amennyiben szerződéskötés történt, a szerződés teljes megőrzési ideje alatt (5 év).

Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése.

Az adatkezelő területére belépő Érintetteknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az Adatkezelő vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított harminc nap.

Kapcsolattartás Szerződő partnerekkel

Természetes személy Szerződő partner neve, e-mail címe, telefonszáma; Jogi személy szerződő partner természetes személy kapcsolattartójának, vezető tisztségviselőjének, tulajdonosának neve, e-mail címe, telefonszáma

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja szerinti szerződés teljesítése

Létrejött szerződés esetén a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállításának évéről szóló éves beszámoló elfogadásának évét követő 8 év (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – a „Számviteli törvény” – 169. § (2) bekezdése alapján)

Különböző nem várt események, incidensek megelőzése, vagy azonosítása és felderítése, az emberi élet és testi épség védelme, illetve vagyonvédelem, különös tekintettel a megfigyelt területekre történő jogosulatlan belépés, a lopások, csalások, visszaélések és más bűncselekmények megelőzésére, megakadályozására.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által megfigyelt területre belépő személy (munkavállaló, az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ügyfél, látogató) képmása, az érintett felvételen látható cselekvése, a felvétel készítésének napja és ideje.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Érintetti jogok: Az elektronikus megfigyelőrendszer útján kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja.

A felvételek tárolásának időtartama: 3 nap

Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

A felvételek tárolási helye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. ép. 2.em.

A felvételek megtekintésére jogosultak: az Adatkezelő ügyvezetője, valamint a vagyonőr

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: az Adatkezelő székhelyén.

 

A PRIME HOME a személyes adatokat minden esetben az Érintettektől szerzi be.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben (valamely) személyes adatának kezelése a PRIME HOME részéről a fenti táblázat szerint hozzájárulásán alapul, személyes adatait e hozzájárulása alatt, hozzájárulásának visszavonásáig/vagy amennyiben az adatkezelési cél ezt megelőzően már megvalósult, az adatkezelési cél megvalósulásáig, ennek hiányában pedig mindaddig kezeli a PRIME HOME, ameddig személyes adatainak kezelésre a PRIME HOME bármely jogcímen jogosult. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonását követő időszakra vonatkozik, az ezen időszakot megelőző személyes adat kezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

 1. ADATÁTADÁS

Személyes adatokat a PRIME HOME az alábbiak szerint adhat át:

A PRIME HOME által megbízott harmadik személyek pl. jogi tanácsadók, adótanácsadók, követeléskezelők, könyvvizsgálók eseti jelleggel hozzáférhetnek személyes adatokhoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben, ezt azonban a PRIME HOME ellenőrzése és utasításai szerint teszik és a rájuk vonatkozó szigorú titoktartási szabályok szerint járnak el.

 1. ADATBIZTONSÁG

A PRIME HOME minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

A PRIME HOME az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A PRIME HOME a hálózatán kezelt adatok, adatállományok hozzáférését titkosító tanúsítvánnyal és felhasználónév/jelszóval biztosítja.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

A PRIME HOME az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Amennyiben a GDPR előírja, a PRIME HOME az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH).

 • ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

Az Adatkezelő a hatályos (adatvédelmi) jogszabályok, valamint a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági (hatósági) gyakorlat maradéktalan figyelembevételével székhelyén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, melynek kapcsán személyes adatot kezel. Az elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti – így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen – nem üzemel, az kizárólag az Adatkezelő tulajdonát képező területen működik.

 

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

 

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő, illetve munkavállalói az elektronikus megfigyelőrendszer útján rögzített személyes adatok megismerésére kizárólag az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelméhez, valamint vagyonvédelemhez kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő rendelkezik hatásvizsgálattal az elektronikus megfigyelőrendszer keretében végzett adatkezelésekről.

 

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

 

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

–           a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

–           a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

–           fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

–           az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

 

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

 

 • ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
 1. A JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
  • Az III. pontban felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok. Az egyes jogainak gyakorlása és személyes adatai kezelésével kapcsolatban ÖN a PRIME HOME-hoz fordulhat:

– postai úton a 1132 Budapest, Visegrádi utca 82/B. E. lház. földszint 5. címen, vagy

– e-mail útján az info@primehome.hu email címen.

 • Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük, és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb a felvételi eljárás végéig vagy további két hónappal meghosszabbítható.
 1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
  • Az Ön személyes adatait a III. pontban meghatározott célok érdekében kezeljük. Ha Ön információkhoz szeretne jutni az adatkezelés tényéről, az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, az adatkezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban vagy elektronikusan gyakorolhatja és információkat kérhet tőlünk ezekről. Kérése teljesítése esetén az általunk Önről tárolt adatokat átadjuk Önnek.
  • Ha kéri az adatátadást, úgy Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás észszerű díját felszámolhatjuk.
  • Ha Ön e-mailben kért az adataihoz hozzáférést, azt – az Ön ellenkező kérelme hiányában – elektronikusan teljesítjük.
  • A hozzáférési jog gyakorlása segíti Önt abban, hogy az általunk kezelt adatai felett kontrollt gyakoroljon. A Tájékoztatóban található további jogok gyakorlásához célszerű, hogy első lépésben ezen jogát gyakorolja, hogy pontosan megtudja, kezeljük-e adatait, és ha igen, akkor melyeket. Kivételt képez, ha pontosan tudja, hogy milyen adatait kezeljük, és azok vonatkozásában gyakorolja jogait.
 2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
  • Amennyiben pontatlanok (például rosszul rögzítettük) vagy hiányosak a nálunk kezelt adatai vagy az Ön általunk kezelt adataiban változás áll be (például megváltozott a neve házasságkötés miatt vagy egyéb okból), úgy kérheti tőlünk ezek módosítását, kiegészítését.
  • A kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, és erről Önnek a megadott elérhetőségre e-mailben vagy levélben értesítést küldünk. Ilyen esetben a pontatlan, elavult adatot töröljük.
 3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
  • Ön jogosult kérni tőlünk személyes adatai törlését.
  • Amennyiben kéri, hogy töröljük az általunk kezelt személyes adatait, a kérelemének mi indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.
  • Személyes adatai törlését bizonyos esetekben megtagadhatjuk. Ilyen eset lehet például, ha a személyes adatokra jogvita során van szükségünk vagy azok kezelése jogszabályi kötelezettségünk.
 4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
  • Felmerülhet olyan eset, hogy Ön azt kéri, hogy az adatkezelésünket korlátozzuk.
  • Például, ha vitatja az általunk kezelt személyes adatai pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, vagy Ön tiltakozott az adatkezeléssel szemben, vagy nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira a megjelölt adatkezelési célból, de Önnek valamilyen okból mégis szüksége van arra, hogy nálunk azok meglegyenek, akkor kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • Korlátozás esetén az Ön személyes adatait mi csak tárolhatjuk és más adatkezelési műveletet nem végezhetünk vele. Ez alól kivétel, ha Ön másként rendelkezik.
  • PRIME HOME a helyesbítésről, a korlátozás és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára átadta.
 5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
  • Ezen jogával akkor élhet, ha a személyes adatát az Ön beleegyezése alapján kezeljük (ezt III. pontban szereplő táblázat „A személyes adatkezelés jogalapja” oszlopából ismerheti meg). Mivel ezen adatokat automatizált formában (elektronikusan) kezeljük, kérheti, hogy ezeket olyan műszaki formában adjuk meg, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Ehhez szükséges, hogy az átadást olyan formátumban tegyük, amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt, és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni (például.xls formátumban). Így ezeket az adatokat nem kódoljuk, és nem védjük jelszóval.
  • Ha Önnek az az igénye, akkor mi magunk is átadhatjuk ezen adatokat az Ön által megjelölt szervezetnek.
 6. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
  • Ön bármikor jogosult az Adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Önről felvett adatokat töröljük. A PRIME HOME az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
  • Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a PRIME HOME által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben.
 8. HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS
  • Amennyiben Ön kérelmet terjesztett elő felénk, azonban mi kérelmét nem, vagy nem határidőben teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH azt javasolja, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panasz felmerülése esetén Ön először lehetőleg hozzánk, mint adatkezelőhöz forduljon a békés megoldás érdekében. Ezért arra kérjük, ha adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen panasza, igénye merül fel, azt először felénk jelezze. Természetesen lehetősége van arra, hogy panaszával ne hozzánk, hanem rögtön a NAIH-hoz forduljon.
  • Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja felvenni a kapcsolatot: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.
  • Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogszerűtlen volt, bírósághoz is fordulhat. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

 

Budapest, 2023. november 01.